Teknisk förvaltare jobbar vid ett elskåp

IMD- El

Vid individuell mätning av el knyts alla boende till ett gemensamt elavtal. Detta leder till lägre fasta kostnader då nätbolaget endast kan ta ut en nätavgift.

IMD- Vatten

Att mäta vatten individuellt innebär en rättvisare debitering då boende endast betalar för det de förbrukar. Medlemmarna kan själva påverka sin förbrukning och på så vis sänka sina kostnader.

IMD- Värme

IMD ökar medvetenheten hos boende och motiverar dem till att spara in på förbrukningen. För er Brf leder detta till sänkta energikostnader och nöjdare medlemmar.

IMD- Laddboxar

Det finns idag ett stort utbud av olika laddoperatörer på marknaden med olika lösningar. Oftast kan vi kvalitetssäkra dessa för avisering.

Kvalitetssäkring Mätaravläsning

När mätdata samlas in från andra leverantörer kvalitetssäkrar vi underlagen innan dessa importeras till avgifts- och hyresavier.

IMD-krav har införts för BRF

Regeringen har efter kritik från EU-kommissionen beslutat om nya regler kring IMD för värme och varmvatten från 2021. Reglerna som införts gäller krav på individuell mätning och debitering av värme i vissa befintliga bostadsfastigheter. Motsvarande krav för varmvatten gäller alla flerbostadshus, men endast i samband med vissa ombyggnationer.

Vägledningar tas fram

Boverket kommer att ta fram föreskrifter för att förtydliga bland annat hur tillsynen ska ske, vilka ombyggnadsfall som utlöser krav på IMD varmvatten, vad som godtas för att fastighetsägare ska påvisa att undantag bör medges, med mera.

Krav på installation av IMD

När ett flerbostadshus renoveras ska:  

  • Utrustning för individuell mätning och debitering av varje lägenhets förbrukning av varmvatten installeras om ombyggnaden innefattar nya installationer eller väsentliga ändringar av befintliga installationer för tappvarmvatten.

Nya regler om IMD

De nya reglerna om IMD värme gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda enligt energideklaration som överstiger följande värden:

  • 180 kWh/m2 och år i flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
  • 200 kWh/m2 och år i flerbostadshus i övriga län.
  • De nya reglerna beräknas omfatta cirka 14 procent av flerbostadshusen.

Möjlighet till undantag från krav på IMD

För berörda flerbostadshus finns möjlighet till undantag från kravet på IMD värme och varmvatten. Undantag medges om: 

  • IMD-utrustning för värme eller varmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • IMD värme behöver inte installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än gällande gränsvärden.
    Det är upp till enskild fastighetsägare att påvisa att man uppfyller förutsättningar för undantag.

Vi hjälper er!

Vi på Fastum kan IMD och mätdata insamling.