Teknisk förvaltare jobbar vid ett elskåp

Spara Energi

Den största enskilda kostnaden för en bostadsrättsförening är uppvärmning. Att minska energiåtgången i fastigheten ger stora vinster både för miljön och för föreningens ekonomi. Det är obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att göra en energideklaration vart tionde år och då fortsätter arbetet efter det med att systematiskt undersöka möjligheterna att spara energi i fastigheten.

 • Vi har lång erfarenhet av att arbeta med teknisk drift och energisparande åtgärder i flerfamiljshus.
 • Ett bra första steg i ett energiprogram kan vara att göra en undersökning med IR-kamera, en termografering.
 • Ta hänsyn till fastighetens totala energiflöden.

Energideklaration

En energideklaration ger information om byggnadens energianvändning. Deklarationens syfte är att sörja för en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Boverket reglerar hur deklarationerna ska utföras, de håller också register över deklarationerna.

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • Ni som fastighetsägare har enligt lag skyldighet att var tionde år upprätta en ny energideklaration.
 • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Åtgärdsförslag, som energiexperten har föreslagit för att minska energianvändningen.
 • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värme- och ventilationssystemet i byggnaden.

Vi hjälper er!

Inom Fastum finns energiexperter som arbetar med energideklarationer.
Hör av er till oss så ger vi ett förslag.

Diagram över energiflöden i ett hus

Energiprogram – fastighetens totala energiflöden

Vi går tillsammans med styrelsen igenom de eventuella problemområden som finns, t.ex. kalla lägenheter, drag, höga uppvärmningskostnader. Därefter genomför vi besiktning och mätningar i fastigheten för att bryta ned fastighetens drift i mindre kategorier där vi kan titta på varje del separat och se var eventuella svagheter finns.

När analysen är klar överlämnar vi energiprogrammet – ett levande dokument där alla åtgärder fortlöpande dokumenteras. Energiprogrammet kan liknas vid motsvarighet till underhållsplan. men då enbart för fastighetens energisystem. Vi överlämnar också ett åtgärdsförslag med uppskattning på vad varje åtgärd kan ge i procentuell besparing.
Exempel på undersökningar vi genomför i analysen:

 • Mätning av faktiska temperaturer
 • Besiktning av fastighetens driftutrymmen, tak, trapphus och eventuella lägenheter son har kända problem gällande energiåtgång.
 • Termografering av problemområden. Vår ITC-certifierade termograför genomför mätningarna.
 • Vi lägger upp föreningens energiprogram i Fastum Direkt där man lätt kan följa upp vad varje enskild åtgärd ger för effekt.

Termografering

Termografering är ett bra verktyg när du behöver komma tillrätta med kalla lägenheter eller andra energiproblem i din fastighet. Det är ett av många verktyg för att ta reda på var du bäst ska sätta in energibesparingsåtgärder i ett energiprogram. Det är en bra första insats eftersom det inte kräver något ingrepp eller påverkan på objektet och är relativt billigt.

Termografering är en effektiv metod för att hitta fel
i en byggnad såsom:

 • Otätheter, drag, kallras
 • Inträngning av fukt i fasader
 • Fuktskador och dåligt inomhusklimat
 • Läge på golvvärmeslingor och fördelning av värme
 • Ineffektiva radiatorer
 • Otäta fönster
 • Dålig isolering och köldbryggor
Thermografering av ett lägenhetshus