Regeländringar 2016 för bostadrättsföreningar

Ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2016.

Medlemsförteckning - reglerna kring medlemsförteckningen utökas och preciseras. Fastum hanterar redan idag medlemsförteckningen enligt den nya bestämmelsen. De handlar bl. a om att överlåtelser ska utan fördröjning införas i medlemsförteckningen.

Elektroniska hjälpmedel – de är nu möjliga att använda för att skicka ut kallelse till stämma och annan info till medlemmar. Detta förutsätter att:
1. Stämmobeslut har tagits
2. Föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och säkerställa kontaktuppgifter
3. Mottagaren har samtyckt till förfarandet. Förfrågan om samtycke skall skickas ut via post. Mottagaren har rätt att när som helst återta sitt samtycke.

Kallelse till föreningsstämma  - ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Får utfärdas senare om så framgår i era stadgar, dock senast två veckor före stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse ska vara tillgängliga för medlemmar senast två veckor innan årsstämman. Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgar ska det fullständiga förslaget finnas tillgängligt för medlemmarna från tidpunkt för kallelse fram till föreningsstämma. Elektroniska hjälpmedel får användas, enligt stycke ovan.

Röstlängd – ska upprättas av föreningsstämmans ordförande, om hen valts av stämman utan omröstning. I annat fall ska röstlängd upprättas av den som öppnat stämman.

Utomståendes rätt att närvar på stämma – föreningsstämman får besluta att den som ej är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna på föreningsstämman. Utomståendes rätt att närvara kan även regleras i föreningens stadgar. I stadgarna får det bestämmas att en medlem som har sagt upp sig för utträde ur föreningen inte har rätt att delta i föreningsstämman.

Öppnare syn på externa styrelseledamöter – tidigare formulering ”Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter något annat” har lättats upp till ” Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat”

Kallelse vid två stämmor - kallelse till den andra stämman får inte skickas ut förrän den första stämman har hållits. I kallelsen till den andra stämman ska det framgå vilket besluts som togs av den första stämman. I praktiken innebär det att protokolljustering från första stämman måste vara klar innan nästa kallelse kan ske. 

Kallelse vid ändring av stadgar – om ett ärende avser ändringar av stadgarna, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Jäv - reglerna kompletteras med en bestämmelse om att en styrelseledamot inte ska handlägga avtalsfrågor mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.